Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC (UWRET) yw’r ymddiriedolaeth elusennol annibynnol a’r elusen gofrestredig sy’n gweithredu fel Ymddiriedolwr ar gyfer rhai gwaddolion cyfyngedig a gymynroddwyd yn flaenorol i Brifysgol Cymru ar gyfer dibenion neu fuddiolwyr penodedig. Sefydlwyd UWRET yn 2015 fel rhan o Adduned Cymru Prifysgol Cymru.

Sefydlwyd Cronfa Dreftadaeth y Werin gan UWRET yn 2016 fel enw i’r cynllun a ddefnyddir gan Ymddiriedolwr UWRET i ddosbarthu a dyfarnu ysgoloriaethau, efrydiaethau, grantiau, gwobrau a dyfarniadau o’r gwaddolion cyfyngedig a roddwyd yn wreiddiol i Brifysgol Cymru fel ymddiriedolwr.

Cyfarwyddwyr ac ymddiriedolwyr elusen UWRET yw:

Richard (Dick) Roberts – Cadeirydd
Fel Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, mae Dick wedi ymwneud â llywodraethiant y sector addysg uwch ers dros 20 mlynedd. Mae ei gyfraniad i’w broffesiwn, optometreg, wedi’i gydnabod gyda nifer o anrhydeddau gan gynnwys OBE (1998), Cymrawd Oes Coleg yr Optometryddion (2004) a CBE (2011). Gwasanaethodd hefyd fel Prif Swyddog Optometrig Llywodraeth Cymru (2000-2012).

Syr Jon Shortridge
Mae Syr Jon yn gyn Gadeirydd Cyngor a Changhellor Prifysgol Glyndŵr (2012- 2015), ac am 10 mlynedd cyn iddo ymddeol roedd yn brif was sifil Cymru fel Ysgrifennydd Parhaol y Cynulliad Cenedlaethol. Cyn hyn chwaraeodd ran sylweddol yn aildrefnu llywodraeth leol yng Nghymru yn ystod y 1990au cyn cael ei benodi’n Gyfarwyddwr Materion Economaidd, gyda chyfrifoldeb am sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Dyrchafwyd Syr Jon yn farchog yn 2002.

Robert (Rob) Humphreys
Cyn Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, chyn Gyfarwyddwr Sefydliad Cenedlaethol Addysg Barhaus i Oedolion yng Nghymru, cyn Is-Gadeirydd Prifysgolion Cymru ac academydd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys dinasyddiaeth, addysg i oedolion ac ehangu cyfranogiad ac mae wedi cyhoeddi’n eang yn y meysydd hyn. Bu’n aelod o Gomisiwn Silk ac mae wedi gweithredu fel ymgynghorydd annibynnol i’r llywodraeth ar addysg, dysgu gydol oes a sgiliau a chyllido addysg uwch a myfyrwyr yng Nghymru.

Margaret Evans
Cyn was sifil yw Margaret, a hi oedd Cyfarwyddwr Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon Llywodraeth Cynulliad Cymru, ar ôl dal swyddi uchel cyn hynny yn y Swyddfa Gymreig, yr Adran Iechyd a Nawdd Cymdeithasol a’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol. Mae ei chefndir ym maes adnoddau dynol, materion corfforaethol a llywodraethu. Mae rolau blaenorol Margaret yn cynnwys: Ymddiriedolwr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Is-Gadeirydd Coleg Bedyddwyr De Cymru; Cyfarwyddwr Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru-De Orllewin) ac aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.


Gwahoddwyd y cyfarwyddwyr i ymgymryd â chyfrifoldeb ymddiriedolwyr elusennol ar ôl i’r Brifysgol ymgynghori â Phrifysgolion Cymru a Chadeiryddion Addysg Uwch Cymru i ddynodi unigolion oedd ag ehangder gwybodaeth am y sector addysg uwch yng Nghymru.

Mae Prifysgolion Cymru’n cynrychioli buddiannau holl brifysgolion Cymru, ac yn Gyngor Cenedlaethol o fewn Universities UK. Mae ei aelodaeth yn cynnwys Is-Gangellorion holl brifysgolion Cymru a Chyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Rob Humphreys, yw’r Is-Gadeirydd ar hyn o bryd. Mae aelodau Prifysgolion Cymru’n cyfarfod yn rheolaidd drwy’r flwyddyn academaidd i drafod materion sy’n ymwneud ag addysg uwch yng Nghymru, a phenderfynu ar safbwyntiau a gweithredoedd cyfunol a blaenoriaethau strategol gwaith Prifysgolion Cymru.

Cadeiryddion Addysg Uwch Cymru yw’r corff sy’n cynrychioli Cadeiryddion cyrff llywodraethu’r prifysgolion. Mae’n gorff sy’n cwmpasu holl brifysgolion Cymru beth bynnag eu cenhadaeth neu darddiad, ac felly mae’n adlewyrchu amrywiaeth y sector addysg uwch yng Nghymru. Mae’n ymdrin â materion generig yn hytrach na rhai penodol gan ymwneud ag amrywiaeth eang o randdeiliaid a chydweithio’n agos gyda Phrifysgolion Cymru.